ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันที่ 18 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กระทู้ถามทั่วไป 3 เรื่อง กระทู้ถามแยกเฉพาะ 6 เรื่อง เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 10 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2566 และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ฯลฯ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 8 เรื่อง รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิง และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เรื่อง วิธีการจัดทำงบประมาณและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเลือกใช้คลาวด์เป็นอันดับแรก (Cloud-first Policy) ในภาครัฐ ฯลฯ เรื่องที่ค้างพิจารณา​ 54 เรื่อง เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ เรื่องอื่นๆ​ 6 เรื่อง เรื่องที่เสนอใหม่ 2 เรื่อง
ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันที่ 18 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โดย: admin     เผยแพร่เมื่อ: 18 ก.ค. 2567
ดู 2714519 ครั้ง   มี คนดูอยู่ในขณะนี้
รายการถ่ายทอดสด (Live)